Oferta

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Naliczanie wynagrodzeń

 • Prowadzenie rozliczeń międzyokresowych z urzędami

 • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych

 • Prowadzenie akt osobowych

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Optymalizacja podatkowa

 • Doradztwo prawno- podatkowe